15 ജനുവരി 2012

പക്ഷം

മാങ്ങയല്ല
അണ്ടിയാവാം മൂത്തത്
എന്നാണെന്റെ പക്ഷം
എന്താണാവോ അങ്ങനെ തോന്നാന്‍..?
എന്തോ
അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നു മാത്രമറിയാം.

ഹോ,എന്തെങ്കിലുമാകട്ടെ
ഞാന്‍ അണ്ടിയുടെ പക്ഷത്താണ്.
ഇനി
അതിന് ഉപോദ്ബലകമായി
ചില തെളിവുകള്‍ കൂടി
കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.